א ניי לעבן, a nei leben, a nei leiben
ספר א ניי לעבן
ספר א ניי לעבן
ספר א ניי לעבן
ספר א ניי לעבן
ספר א ניי לעבן
ספר א ניי לעבן

ספר א ניי לעבן

Regular price $35.00 Unit price per
Full details →

דער וועג וואס האט געטוישט דעם שלום בית פון טויזנטע משפחות פון אלע קרייזן און יאר-גענג

געאייגנט פאר פארהייראטע מענער און פרויען
ווי אויך פאר חתנים און כלות

אויפבויען ליבשאפט · באקומען צוטרוי · זיין אפנהארציג · גוט קאמיוניקירן · זיין שטארק · זיך גוט צוזאמלעבן · זיך גוט פארשטיין באהאנדלען פראבלעמען · אריינברענגען צופרידנקייט · און נאך ·

באארבעט און באשריבן
פון די שיעורי שלום בית דורך
מו"ה רבי יעקב משה גאנץ שליט"א

 בייגעלייגט חובות הלבבות מאגנעט

ארויסגעגעבן דורך חבורת התלמידים

צו באקומען אין די פאלגענדע ספרים געשעפטן

כתר •
תלפיות •
בית הספר •
אוצר •
מאורות •
הצלחה •
וויינשטאק'ס •
איינהארנ'ס •

ביגעלאייזן •
קודש •
אייכלער'ס •
Judaica Corner •
Z Berman •

בית הספרים •
מרכז הספרים •

קרית יואל ספרים •
דורן •

מאיר מרדכי גראס •
347-623-0124  

שלומי מענדלאוויטש •
718-909-5416  

קלמן גאלדבערגער •
347-304-0900  

יומי שטערן •
347-461-2352  

יוחנן מענדלאוויטש •
347-461-2352  

????? •

????? •

הרב בעריש ראבינאוויטש שליט"א •
  052-763-5702

הער אויס די שיעורים אויפן וועבסייט

קורסעס